បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះ

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS) CAMBODIA PROGRAM

VACANCIES ANNOUNCEMENT

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះ (២ តំណែង)

The Wildlife Conservation Society, founded in 1895, has the clear mission to save wildlife and wild places across the globe. WCS's goal is to conserve the world's largest wild places in 16 priority regions, home to more than 50% of the world's biodiversity. We currently manage about 500 conservation projects in more than 60 countries.

WCS has been working in partnership with the Royal Government of Cambodia since 1999, providing technical advice and support for the conservation of key habitats and species across the country.

The WCS Cambodia program is growing rapidly! We are expanding our family and are looking for applications from qualified candidates to fill the following positions. Detailed job descriptions of the positions are attached.

1.  បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះ (១ តំណែង) ចុចត្រង់នេះដើម្បីទទួលបានការពិពណ៌នាការងារលម្អិត

 • ទីតាំងបំពេញការងារ: ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរការឆែប ខេត្តព្រះវិហារ

ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍:

 • អាចប្រើសប្រាស់អក្សរជាតិបានច្បាស់លាស់
 • មានចំណាប់លើអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
 • អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាត់វៃ និងកុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ
 • អាចធ្វើការនៅទីវាលបាន(ក្នុងព្រៃនិងតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាល)
 • អាទិភាពសំរាប់ស្ត្រីភេទ

2.  បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះ (១ តំណែង) ចុចត្រង់នេះដើម្បីទទួលបានការពិពណ៌នាការងារលម្អិត

 • ទីតាំងបំពេញការងារ: ដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រហ្មទេព ខេត្តព្រះវិហារ

ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍:

 • អាចប្រើសប្រាស់អក្សរជាតិបានច្បាស់លាស់
 • មានចំណាប់លើអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
 • អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាត់វៃ និងកុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ
 • អាចធ្វើការនៅទីវាលបាន(ក្នុងព្រៃនិងតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាល)

អាទិភាពសំរាប់ស្ត្រីភេទ

WCS provides competitive salary and benefits packages based on educational background and work experiences. Interested candidates who meet the above qualifications should apply by emailing an application letter and CV (by combining into single PDF file) together with salary requirements and the names and contact information of three references to cambodiahr@wcs.org. Closing date for application is 31st December 2021. Only short-listed candidates will be notified.

About WCS contact address:

House No. 21 Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Phone: 023 217 205